Procurement News

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วน ICT ประจำปี ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔)

ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดหาและติดตั้ง Storage สำหรับสำนักงานใหญ่ (HQ) และ DR Site โดยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Privileged Access Management ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธี e-bidding

Page 1 of 22