Procurement News

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ DataCenter ของ PH และ DR Site ปี ๒๕๖๒–๒๕๖๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท PTTRS ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างผู้พัฒนาระบบการปันค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 28