Procurement News

กำหนดการวางบิลของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกการปฏิบัติงานพนักงาน PTTRM ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบฟอร์มประกอบคู่มือ QSHE สำหรับผู้รับจ้าง_2/2

Page 1 of 6